Page 12 - DRONTEN-1003.indd
P. 12

WE KWAMEN,                           ZAGEN EN


                           OVERWONNEN


                           ALLE RUIMTE, OOK VOOR IDEALEN


                           Water, water, wa…, dras, grond, prachtige aarde om op
                           te boeren en te wonen. Dat is de essentie van Flevoland,
                           en die van de gemeente Dronten. Hoe pioniers zagen,
                           kwamen, overwonnen en nog steeds trots zijn op hun

                           unieke stukje aarde.    Water versus land,              SWIFTERBANTCULTUUR -

    wie wint?                  BOEREN IN EEN BERENVEL

    Nu is het land, tot 1957 was het water.   Je kunt het je amper voorstellen,  Aan de hand van bewoningsspo-
    Daarvoor wisselden land en water elkaar   maar al 6.000 jaar voor Christus  ren werd duidelijk dat deze verre
    af. Tienduizend jaar geleden kon je via   leefden rond Swifterbant kleine  voorouders leefden van de jacht
    het IJsselmeer nog naar Engeland lopen.   gemeenschappen op de rivierdui- en pionierden met vormen van
    Op zandplaten vergingen de afgelopen     nen. Bij inpolderingwerkzaamhe- landbouw en veeteelt. En met
    eeuwen veel handelsschepen die voeren    den kwamen daar contouren van  straatnamen, zoals Vuursteen-
    tussen Kampen, Elburg en de landen aan    een prehistorische samenleving  weg, Rivierduinweg, Bijlweg en
    de Oostzee. Zo’n vierhonderd scheeps-    naar boven, met nederzettingen,  Klokbekerweg zitten we na-
    wrakken resteren in Flevoland, als bakens  vuurstenen werktuigen en pot- tuurlijk letterlijk bovenop onze
    in een drooggevallen zee.          scherven: de Swifterbantcultuur.  historie.   12
   7   8   9   10   11   12   13   14   15   16   17