Page 13 - DRONTEN-1003.indd
P. 13

VAN LELY NAAR LAND                         INPOLDERING VAN

    Eigenlijk waren de eerste plannen al van 1891. Toen ingenieur Corne- FLEVOLAND
    lis Lely (de naamgever van Lelystad), de Afsluitdijk intekende en vijf  1939 Noordoostpolder
    polders inkleurde. Overigens is de vijfde polder, de Markerwaard, er
    nooit gekomen. Na de drooglegging van de Noord-Hollandse Wierin-  1957 Oostelijk Flevoland
    germeer (in 1927) ging de Rijksdienst voor de IJsselmeerpolders aan  1968 Zuidelijk Flevoland
    de slag aan de oostkant van het IJsselmeer.            1986  Flevoland: Nederlands
                                         12 provincie
                                          e
    INPOLDEREN, HOE DOE JE DAT?
    Na het omdijken van de watermassa en de bouw van gemalen werd
    de polder droog gepompt. Nu zou je dijken en waterwegen met grote
    machines aanleggen. Maar medio 20 eeuw was het vooral nog hand-  Namen…, mét een geschiedenis
                    e
    werk; met schop en kruiwagen gingen de polderpioniers het drassige  • Dronten - afgeleid van de verdwenen
    land in om dammen te bouwen en sloten te graven. Stukje bij beetje  landzwelling Dronthen nabij Kampen.
    viel de grond droog en kon er gezaaid worden.            • Biddinghuizen - naar het in 1170 over-
                                       stroomde Bidningahusum bij Doornspijk.
                                      • Swifterbant - vernoemd naar een plek
                                       met dezelfde naam die hier in 793 lag.
                                      • Ketelhaven - vanwege de ligging aan
                                       het Ketelmeer. Ketel was de voormalige
                                       naam voor IJsselmond.


                                      Meten doe je met een meetstoel
                                      Tegenwoordig heb je gps, maar midden
                                      20 eeuw werd de kale polder opgemeten
                                       e
                                      aan de hand van meetstoelen. Dit is een
                                      soort uitkijktoren van 3,5 meter boven de
                                      zeebodem. In het midden van dat platform
                                      zat een paal als exact meetpunt. Door van-
                                      daaruit kruispeilingen te nemen van ker-
                                      ken en watertorens op de Veluwe kreeg de
                                      polder vorm. De landmeters konden zo slo-
                                      ten en wegen intekenen. Waar in Oostelijk
                                      Flevoland ooit negen meetstoelen stonden,
    De romantiek van pionieren?   Overdag werken, ’s avonds leren   zijn er nog twee over: een originele versie
    Stel je voor: dag-in-dag-uit in kale  De Rijksdienst voor de IJssel- aan de Nonnetjesweg bij Biddinghuizen en
    zware kleigrond en kille wind  meerpolders had alles uitgedacht.  een replica in het Rivierduingebied aan de
    spitten. En dat soms maanden  In 1958 werd werkkamp Ketelha-   Klokbekerweg bij Swifterbant.
    of jarenlang, inclusief kost en  ven gebouwd, Dronten volgde en
    inwoning, ver van huis in je so- in 1962 ontstonden Swifterbant
    bere houten barak. En dan moest  en Biddinghuizen. Zo’n 150 tot 300
    je ook nog zelf je schop en fiets  mannen per werkkamp bivak-
    meenemen. En in het weekend de  keerden er. Overdag werken, ’s
    lange reis naar Zeeland, Gronin- avonds biljarten of studeren en
    gen, en weer terug. Dat hadden  slapen op kamers voor vier man.
    veel werkzoekenden er in de jaren  Voor een bestaan in de nieuwe
    ’50 en ’60 graag voor over om geld  thuisomgeving. De laatste arbei-
    te verdienen en kans te maken  ders vertrokken rond 1970. De
    op een huurwoning in het nieuwe  herinnering aan de barakken vind
    land. Of… na strenge screening  je terug in straatnamen, zoals de
    eigenaar of pachter van een pol- Kampweg in Swifterbant.
    derboerderij te worden!
                                                         13
   8   9   10   11   12   13   14   15   16   17   18